OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 21 kwietnia 2019

Regulamin konkursu Z Pogranicza 22 kwietnia- 2 maja 2019.


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej “Konkursem”), jest Regionalny Blog Historyczny Z Pogranicza.

2. Fundatorem głównej nagrody są twórcy gry planszowej Daty Historia Polski – Marek i Stanisław Kalita. Fundatorami książkowych nagród dodatkowych są Jerzy Możdżan i Krzysztof Kusiak.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com//blogzpogranicza (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują organizatorzy.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;


§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami są:
- nagroda główna: historyczna gra planszowa  Daty Historia Polski autorstwa Marka i Stanisława Kalita
- nagroda druga: książka Krzysztofa Kusiaka Gorlickie Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.
- nagroda trzecia: książka Jerzego Możdżana Prasłowanie, Słowianie, Polacy – rozważania.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Z Pogranicza.

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com//blogzpogranicza

2. Konkurs trwa od dnia 22 kwietnia 2019 do 2 maja 2019.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W ciągu dziesięciu dni na profilu Organizatora /blogzpogranicza/ codziennie około godz. 19 będzie pojawiać się jedno z pytań konkursowych na które Uczestnik może odpowiedzieć w komentarzu pod postem najpóźniej do czasu opublikowania kolejnego pytania. W przypadku pytania ostatniego będzie to czas 24-godzin. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnikowi przyznawany jest jeden punkt. Maksymalnie będzie można uzyskać 10 punktów za 10 poprawnych odpowiedzi.
a. Zwycięzcą konkursu i zdobywcą głównej nagrody okaże się osoba, która zgromadzi największą ilość punktów. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez kilku graczy decydował będzie najkrótszy łączny czas udzielenia odpowiedzi od zadanego pytania. Za czas odpowiedzi uznawany jest czas komentarza wystawionego pod pytaniem konkursowym.
b. Jeżeli czas odpowiedzi również będzie identyczny o kolejności zadecyduje losowanie.
c. Miejsca drugie i trzecie będą przyznawane analogicznie w kolejności zdobywanych punktów, biorąc pod uwagę te same kryteria co w punkcie a i b.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie organizatora pod adresem http://z-pograncza.blogspot.com

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie powyższego regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi najpóźniej do 7 dni od zakończenia konkursu, tj. od daty minięcia terminu odpowiedzi na ostatnie pytanie

5. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na profilu Z pogranicza
6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - www.facebook.com//blogzpogranicza wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres do wysyłki

7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

8. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

9. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. 

10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
11. Wysyłka nagród możliwa jest tylko na terenie Polski.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych 
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, 
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów 
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.


§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Z Pogranicza z dnia 22.04.2019 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2019 r. i obowiązuje do 23 maja 2019 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: z-pogranicza.blogspot.com

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: z-pogranicza.blogspot.com.

niedziela, 14 kwietnia 2019

Dr Sławomir Mrozek, Fotorelacja z wernisażu pt.„Cieklin i okolica w dawnych publikacjach prasowych” Anna i Krzysztof Kusiak – Regionalny Blog Historyczny >Z pogranicza< Muzeum Narciarstwa w Cieklinie, 13 kwietnia 2019.


Dr Sławomir Mrozek

Wernisaż pt. „Cieklin i okolica w dawnych publikacjach prasowych”
Anna i Krzysztof Kusiak – Regionalny Blog Historyczny >Z pogranicza<
Muzeum Narciarstwa w Cieklinie, 13 kwietnia br.

             Dnia 13 kwietnia tj. w sobotę br. Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie (gmina Dębowiec) zorganizowało wernisaż pt. „Cieklin i okolica w dawnych publikacjach prasowych”. Autorami wernisażu byli Anna i Krzysztof Kusiak redaktorzy Regionalnego Blogu Historycznego >Z pogranicza< .
            Wszystkich gości powitał opiekun Muzeum – Wiesław Czechowicz. Wśród gości byli m.in. sołtys Cieklina Stanisław Więcek, prawnuk Stanisława Barabasza Bogusław Dvořákdyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu Krystyna Czechowicz, historyk z Dukli Stanisław Kalita oraz wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej – dr Sławomir Mrozek.
Krzysztof Kusiak – redaktor bloga >Z pogranicza< - „Przede wszystkim chcieliśmy przywitać wszystkich zgromadzonych na otwarciu wystawy oraz podziękować panu Wiesławowi Czechowiczowi, opiekunowi Muzeum Narciarstwa w Cieklinie za zaproszenie i możliwość zaprezentowania części naszych zbiorów. Razem z żoną Anną, jesteśmy założycielami i redaktorami Regionalnego Bloga Historycznego >Z Pogranicza< o ziemi jasielskiej i gorlickiej. Przede wszystkim koncentrujemy swoją uwagę na starej prasie, ale równie chętnie udostępniamy materiały nadesłane nam przez czytelników.
Blog istnieje od lipca 2014 r., kiedy to wyszukując materiały do przygotowywanej przeze mnie publikacji „Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy”, natrafiałem w ówcześnie ukazującej się prasie na ciekawe, acz z perspektywy przygotowywanej publikacji nieprzydatne wspomnienia, relacje czy inne ciekawostki prasowe, stąd też pomysł aby zaprezentować je w formie internetowego bloga.
W chwili obecnej na naszym portalu znajduje się  kilkanaście zakładek tematycznych, a w nich ponad 900 różnych postów.
Odnośnie samej wystawy chcieliśmy zaprezentować wybrane materiały prasowe dotyczące Cieklina i okolicy, wśród nich wyróżnić warto choćby stare reklamy i ogłoszenia prasowe, niektóre jeszcze z XIX w., a także zdjęcia czy artykuły, gdzie w głównej mierze skupiamy się na materiałach promujących walory turystyczne okolicy. Jako ciekawostkę prezentujemy także najstarszy odnaleziony przez nas opis okolicy, a mianowicie opis ówczesnego cyrkułu jasielskiego, spisany w roku 1808, natomiast publikowany w roku 1811.
            Dziękuję za uwagę i zapraszamy do obejrzenia wystawy”.
Na wystawie można było obejrzeć przedruki wybranych materiałów prasowych z XIX i XX w., odwołujące się w swojej treści do Cieklina i jego okolic. Wśród nich można było znaleźć kilka reklam prasowych, w tym opublikowane jeszcze w XIX w. zdjęcia oraz artykuły prasowe, w tym także związane z walorami turystycznymi okolicy. Wystawa potrwa do czerwca br.
___________________________________________________________________________

Regionalny Blog Historyczny >Z Pogranicza< (http://z-pogranicza.blogspot.com) o ziemi gorlickiej i jasielskiej został założony przez Annę i Krzysztofa Kusiak w lipcu  2014 r.W chwili obecnej na portalu znajduje się kilkanaście zakładek tematycznych i ponad 900 różnych postów, w tym stare zdjęcia, artykuły prasowe, notki, ogłoszenia, reklamy czy dokumenty, również udostępniane przez czytelników.
Anna Kusiak – ur. 1988 w Nowym Sączu. Absolwentka  Liceum Plastycznego im. T. Brzozowskiego w Krośnie ze specjalizacją snycerstwo. Miłośniczka zielarstwa oraz mitologii słowiańskiej, jeszcze zanim stało się to modne.
Krzysztof Kusiak – ur. 1983 w Gorlicach. Absolwent Historii na Uniwersytecie Rzeszowskim, autor publikacji „Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy”, artykułów  publikowanych w regionalnych periodykach oraz uczestnik lokalnych konferencji i seminariów historycznych. Interesuje się historią regionalną ze szczególnym uwzględnieniem dawnej prasy / za: >Cieklin.ski.pl< /.piątek, 12 kwietnia 2019

M. Ślazyk, Tajemniczy świat lokalnych roślin - Bluszczyk kurdybanek.


Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea)


Bluszczyk kurdybanek to zioło pnące się po ziemi. Z tego względu określa się go bluszczykiem ziemnym. Kurdybanek zaczyna kwitnąć w drugim roku życia przeważnie w maju i kwitnie aż do jesieni. Ma niebieskie kwiaty i fioletowo-czerwono-bordowe, mieniące się w słońcu liście. Młode listki są jednak zielone.

Bluszczyk kurdybanek, fot. M. Ślazyk

 Bluszczyk kurdybanek występuje bardzo często w rozmaitych źródłach staropolskich, ale pod różnymi nazwami, jak: „bluszcz”, „bluszcz świni”, „bluszcz ziemny”, „ptasie główki”. Według Rostafińskiego nazwa „bluszcz” pochodzi z powodu pełzania rośliny po ziemi, a „ptasie główki” z powodu kształtu owoców stojących na długich szypułkach. W powiecie Gorlickim nazywano go „Zielem Świętego Piotra”
Bluszczyk w południowo – wschodniej Polsce miał praktyczne zastosowanie. Lud używał go jako przyprawy do mięsa i do zup ze względu na miły zapach.
W zmiankach o użytkowaniu bluszczyku w Karpatach pojawia się stwierdzenie, że był on używany zamiast pietruszki szczególnie rosołu i zup ziemniaczanych. Istnieją nawet źródła, które opisują, że był uprawiany w chłopskich ogródkach. Przypuszcza się, że do początku XIX wieku bluszczyk był, obok kminku, najpopularniejszą przyprawą.
 Ziele to miało zastosowanie w obrzędach – w okolicach Krakowa było święcone w dniu Matki Boskiej Zielnej.
Bluszczyk był używany w lecznictwie ludowym. Opowieść z Powiatu Gorlickiego głosiła, że ziele ma na końcu korzonek ugryziony, bo ugryzł go cierpiący na zęby lub ból w boku św. Piotr, zapewne z zalecenia Chrystusa. Odtąd też bluszczyk zwał się zielem św. Piotra i był sto­sowany przeciw bólowi zębów.
W rejonie Gorlic zaparzano bluszczyk i robiono okłady na bolący brzuch  lub na wszelakie wewnętrzne boleści gryziono korzeń kurdybanka.
Na Pogórzu Bluszczyk używano również jako środek łagodzący ból głowy,
przeciwkaszlowy a także trujący tasiemca.
Roślina ta miała również szerokie zastosowanie  w weterynarii – gospodarze podawali ją zwierzętom: w przypadkach flegmistej biegunki u cieląt, zatrzymania moczu u koni oraz krowom, aby dawały więcej mleka.
Przedwojenna specjalistka od ziół hrabina Anna Potocka z Działyńskich opisała w swojej książce historię z życia wziętą. Otóż w pewnym mieście tyfus dziesiątkował ludzi – wysłano wtedy oddział żołnierzy do pilnowania porządku. Rozłożyli oni obóz na przedmieściu – niestety zarazki zaczęły atakować, padło kilka koni, żołnierze zaczęli chorować – wtedy zauważono, że te konie, które skubią jakieś zielsko, nie chorują. Tym zielskiem okazał się bluszczyk kurdybanek – dzięki któremu później król Jan III Sobieski poprowadził swoja armie do zwycięstwa pod Wiedniem. Legenda bowiem głosi, że kiedy szykował się na odsiecz wziął go ze sobą by rycerze mogli popijać herbatkę na wzmocnienie i jako ochronę przed rozlicznymi zarazami.

Literatura:
Bańkowski Czesław, Serwatka Jan, Pożyteczne chwasty, Warszawa 1977,PZWL
Korżawska Stefania, Ziołowi posłańcy zdrowia,  2012, wydawnictwo Corsam, ISBN: 978-83-930-6373-4
 Kujawska Monika,  Łuczaj Łukasz Joanna Sosnowska Joanna, Klepacki Piotr, Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych Słownik Adama Fischera, Wrocław 2016, PTL, ISBN 978-83-64465-29-1
Łuczaj Łukasz , Zapomniane dzikie rośliny pokarmowe południa Polski – czyściec błotny, paprotka zwyczajna, bluszczyk kurdybanek, Materiały z konferencji  Dzikie rośliny jadalne – zapomniany potencjał przyrody, Przemyśl 2017
 Talko-Hryncewicz Julian, Zarysy lecznictwa ludowego na Rusi południo­wej, Kraków, 1983, Akademia Umiejętności.
 Traczyk Tadeusz, Rośliny lasu liściastego. Warszawa, 1959,PZWS


sobota, 6 kwietnia 2019

Dr Sławomir Mrozek, „Rzeczpospolita w epoce oświecenia 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja” Uroczysta Akademia i Seminarium w Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu, Biecz, 4 kwietnia 2019 r.

/ARTYKUŁ NADESŁANY/

„Rzeczpospolita w epoce oświecenia
228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”
Uroczysta Akademia i Seminarium
w Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu

            W tym roku obchodzimy 228. rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Ustawy Rządowej zwanej potocznie Konstytucją. W związku z tym w Zespole Szkół Zawodowych     im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu została zorganizowana akademia połączona z seminarium pt. „Rzeczpospolita w epoce oświecenia – 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”. Organizatorem imprezy szkolnej był nauczyciel historii dr Sławomir Mrozek.
            Wszystkich zebranych powitał dyrektor Adam Niziołek. Dr Sławomir Mrozek przedstawił krótki rys historyczny i dokonał oceny Konstytucji – jej znaczenia dla Polski.
Wśród gości byli m.in.: Krzysztof Mikruta (reprezentował Starostę Powiatu Gorlickiego) - koordynator Zespołu ds. Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gorlicach,
Wojciech Zapłata – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Elżbieta Knapik – Dyrektor Biblioteki w Bieczu, Roman Trojanowicz – Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach oraz Tomasz Szczepanik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piorunce. Lokalne media reprezentowało GORLICE.TV.
            W uroczystościach wzięła również młodzież z zaproszonych szkół – z Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu.
            Akademię przygotowali uczniowie z klas I-IV Technikum pod opieką dr Sławomira Mrozka oraz szkolny zespół muzyczny „Canto” pod kierunkiem Bożeny Dyląg.
            Prelegentami, którzy przybliżyli w ciekawy sposób tematy, byli:
Ø  Katarzyna Łysak – inspektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
Temat: „Stanisław August Poniatowski”
Ø  Dr Maria Molenda – prezes Fundacji Nomina Rosae w Nowym Sączu
Temat: „Moda w epoce oświecenia”
Ø  Agata Łukacz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Piątkowej
Temat: „Kształtowanie postaw patriotycznych w lokalnej społeczności w szkole podstawowej w Piątkowej”.

Zdjęcia: Cezary Jawor
Opracował: dr Sławomir Mrozek