OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

piątek, 24 września 2021

Z galicyjskich Gorlic. Cykl korespondencji prasowych z roku 1911 - część IV.

 Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.Kandydatury konserwatystów.

Z Jasła donoszą nam, iż 14 maja odbędzie się tam zjazd wszystkich przełożonych gmin izraelickich celem omówienia sytuacyi wyborczej w okręgu Jasło– Gorlice– Frysztak itd.

Zgromadzenie to powziąć ma uchwałę w kierunku użyczenia poparcia konserwatywnej kandydatury prof. W. L. Jaworskiego z Krakowa, a zwalczania prof. Grabskiego ( narod. Demokr.).

Ze Lwowa donoszą, że Ekscelencya Abrahamowicz zawiadomił telegraficznie komitet przedwyborczy z podmiejskich gmin lwowskich że zgłasza swoją kandydaturę z okręgu wiejskiego Lwów – Gródek. W okręgu tym kandydują: przewódca lewicy ludowców red. Dąbski i red. „Przyjaciela Lusu” Wąsowicz.

Decyzyę co do tego mandatu ma Rada Narodowa.  


Z Gorlic. 

Występ Adwentowicza. Objeżdżając miasta prowincyonalne nie zapomniał też o nas p. Adwentowicz, wystawiając „Cara Pawła” w sali „Sokoła”. W roli tytułowej grał sam Adwentowicz z werwą i należytem zrozumieniem autora, na wielkie uznanie zasługuje też hr. Pahlen, podczas gdy p. B. w roli carewicza Aleksandra budził wprost śmiech i politowanie szczególnie swą nieszczęśliwą mimiką.

Walne Zgrom. „Sokoła”. Na niedzielnem ponownem Walnem Zgrom. przyjęto rezygnacyę 6 dawnych członków wydziału, a wybrano na ich miejsce radcę Metzgera, prof. Dubasa, inż. Płatka, pp. Kosibę, Tenerowicza i Sławika.

Towarzystwo rybackie odbyło doroczne Walne zebranie członków, na którem obrano ponownie prezesem ks. Świeykowskiego i z małymi wyjątkami dawny Zarząd.

Uroczysty obchód 3 maja odbył się w niedzielę ubiegłą. Przed gmachem „Sokoła: sformował się pochód, w którym prócz sokolstwa brała udział młodzież szkolna, stowarzyszenia i publiczność. W kościele odprawił ks. kan. Sos uroczystą sumę, podczas której śpiewał chór sokoli, kazanie zaś wygłosił ks. Litwin, katecheta gimnaz. Z kościoła ruszył pochód do sali „Sokoła”, gdzie staraniem T.S.L. odbył się poranek z urozmaiconym programem.

W sprawie parku miejskiego. Mamy w Gorlicach park – niegdyś przed „wycinającą” polityką Tow. upiększenia miasta istne cacko. Park ten położony przepięknie, stanowi jedyne miejsce spaceru dla Gorliczan. Mieliśmy przedtem do tego parku bardzo wygodny chodnik (dla pojazdów drogi nie było) obecnie wysypano chodnik ten grubym szutrem, a człek pragnący udać się do parku musi po dołach i wybojach nowo otwieranej drogi uczyć się gimnastyki. W parku znów na wszystkich ścieżkach i alejach piasek wyżej kostek. Czy się nie da temu zaradzić?


Okręg miejski Gorlice– Jasło

Gorlice, 16 maja.

Przygotowania przedwyborcze u nas w całej pełni. Oprócz podanych już przez „Ilustr. Kuryer

Codz.” Kandydatur, zgłosił onegdaj telegraficznie swą kandydaturę adwokat z Jasła dr. Natan Oberlander. Widoków z powodzenia wielkich on nie ma, więc spodziewać się należy, ze kandydaturę swą cofnie. Nadto najdalej do 20 b.m. mają postawić swego kandydata syoniści. Z kandydatem tym należy się liczyć, gdyż żydzi, stanowiący w okręgu wyborczym Gorlice– Jasło 42 proc. ogółu wyborców – z wyjątkiem kahalników pod wodzą Naftuły Bodnera – postanowili głosować za syonistą.

W niedzielę w jednej z bóżnic odbyło się zgromadzenie wyborców– żydów. Referował syonista dr. Pilzer z Dębicy, zaznaczając, ze do 20 b.m. syońska partya postawi własnego kandydata.

Natomiast wyborcy–chrześcijanie śpią snem sprawiedliwych. Słychać tylko o jakichś zakulisowych intrygach – a pozatem… nic.

Ciekawą jest kandydatura prof. Jaworskiego (kons.) z Krakowa, który nawet nie raczy zwołać zgromadzenia przedwyborczego, przedstawić się wyborcom, wygłosić swe „credo” polityczne. Czy samo postawienie kandydatury – choć się ma poparcie p. starosty i kahalników – ma wystarczyć?

Już Zieliński, wieczny kandydat, uwija się skrzętnie po całym okręgu wyborczym Gorlice– Jasło, przedstawia się każdemu, pisze widokówki  „ z prośbą o poparcie – przyjaciel i sługa Zieliński”.

Tyle na razie.

Nuntius.  

         

>>> CZĘŚĆ V >>> 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza