OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

środa, 27 sierpnia 2014

Bibliografia - ginące zawody

1.      Barut J., „Zabawki gliniane z XVII i XVIII w. znalezione w Gorlicach”, [w:] „ Polska sztuka ludowa nr 4-5”, PAN 1956.
2.      Battaglia R., „Stan obecny przemysłu wielkiego i średniego w Galicji”, Lwów 1912.
3.      Bazielichówna B., „Garncarstwo starosądeckie”, [w:] „Polska sztuka ludowa” nr2, PAN 1958.
4.      Brylak-Załuska M., „Maziarska wieś Łosie”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN 1983.
5.      Bugno E., „Chcą oddać fach w dobre ręce!”, Gazeta Gorlicka, 2007 nr83.
6.      Bugno E., „Prawdziwych maziarzy już nie ma?”, „Gazeta Gorlicka, 2008 nr65.
7.      Czubała D., „Folklor garncarzy polskich”, Katowice 1978.
8.       „Dunajec 51-52”, 21-28.12.1986.
9.      „Dunajec nr 27”, 1984.
10.   „Dzieje ziemi Krakowskiej w wypisach”, oprac. J. Bieniarzówna, Warszawa 1965.
11.  Falkowski J., Pasznycki B., „Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim”, Lwów 1935.
12.  Fryś- Pietraszkowa E., „Kwiaty z bibułki, papieru i wiórów”, [w:] Piękno użyteczne czy piękno ginące”, Polskie towarzystwo ludoznawcze, Łódź 1997.
13.  Fryś- Pietraszkowa E., Kopczyńska-Jaworska B., „Garncarstwo”, [w:] „Piękno użyteczne czy piękno ginące”, Polskie towarzystwo ludoznawcze”, Łódź 1997.
14.  „Gazeta Nowosądecka”, [w:] „Gazeta Krakowska” nr 229: 1.10.2003.
15.  Głowa B., „Materiały do mapy ośrodków garncarskich w Polsce cz. V województwo rzeszowskie”, [w:] „Polska sztuka ludowa” nr15, PAN 1957.
16.  Głowa B., „Materiały do mapy ośrodków garncarskich w Polsce”, [w:] „Polska sztuka ludowa” nr3, PAN 1956.
17.  Kopczyńska-Jaworska B., „Snycerstwo”, [w:] „Piękno użyteczne czy piękno ginące”, Polskie towarzystwo ludoznawcze, Łódź 1997.
18.  Kotula F., „Rozmowy ze skorupami”, Rzeszów 1969.
19.  Kotula F., „Wincenty Jaskier rzeźbiarz zabawek”, [w:] „Polska sztuka ludowa nr 3”, PAN 1960.
20.  Limanowski B., „Galicja – przedstawiona słowem i ołówkiem”, Lwów 1892.
21.  Maczak A., Samsonowicz H., Zientara B., „Z dziejów rzemiosła w Polsce”, Warszawa 1984.
22.  Marczakowa K., „Kamieniarstwo ludowe u Łemków”, [w:] „Polska sztuka ludowa nr2”, PAN 1962.
23.  „Moszczenica: zarys dziejów 1348-1998 ”, Moszczenica 1998.
24.  Mościcki B., „Bielanka”, [w:] „Magury92”, Warszawa 1992.
25.  Motyka S., „Z problematyki organizacyjno – obyczajowej cechów miast regionu gorlickiego od XVI do XIX stulecia”, [w:] „Nad rzeką Ropą”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965.
26.  Motyka S., „Z problematyki organizacyjno-obyczajowej cechów miast regionu gorlickiego od XVI do XIX stulecia”, [w:] „Nad rzeką Ropą”, Kraków 1965.
27.  Mulkiewicz O., „Wystawa sztuki ludowej Pogórzan gorlickich”, [w:] „Polska sztuka ludowa nr 3”, PAN 1960.
28.  „Nad rzeką Ropą. Zarys kultury lud,”, Wydawnictwo literackie, Kraków 1965.
29.  Pieracka K., „Na szlakach Łemkowszczyzny”, Kraków 1939.
30.  „Piękno użyteczne czy piękno ginące”, Polskie towarzystwo ludoznawcze”, Łódź 1997.
31.   „Pogórzanie gorliccy. Sprawozdanie z badań terenowych przeprowadzonych przez sekcję badania plastyki lud. Inst. Sztuki PAN”, Kraków 1960.
32.  Powiślańska-Mazur D., „Kowalstwo”, [w:] „Piękno użyteczne czy piękno ginące”, Polskie towarzystwo ludoznawcze Łódź 1997.
33.  Pyznar B., „Jak to dawniej w Polsce bywało”, Ropa 2009.
34.  Reinfuss R., „Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce”, PAN 1983.
35.  Reinfuss R., „Rzeźba figuralna Łemków”, [w:] „Polska sztuka ludowa”, PAN 1963.
36.  Reinfuss R., „Śladami Łemków”, Warszawa 1990.
37.  Reinfuss R., „Z etnografii powiatu jasielskiego”, [w:] „Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego”, pod red. Garbacik J., Kraków 1964.
38.  Reinfuss R., Świderski J., „Sztuka ludowa w Polsce”, Kraków 1960.
39.  Reychman J. i S., „Przemysł wiejski na podhalu”, Wrocław 1965.
40.  Seweryn T., „Polskie zabawki ludowe” [w:] „Polska sztuka ludowa nr 6”, PAN 1949.
41.  Seweryn T., „Zabawki ludowe jako odbicie zwyczajów, obrzędów, magii i legend” [w:] „Polska sztuka ludowa nr 1”, PAN 1957.
42.  Sidorowicz J., „Wymarły zawód”, „Gazeta Wyborcza”, 1994 nr165..
43.  Skuza A., „Ginące zawody w Polsce”, Warszawa 2006
44.  Sobańska B., „Ostatni dziegciarz Bielanki”, „Gazeta Krakowska”,18.IX.2009, s.16.
45.  Stachowiak A., „Łemkowskie krzyże kamienne i ich twórcy”, [w:] „Magury 02”, Warszawa 2002.
46.   „Studia z dziejów Jasła o powiatu jasielskiego”, pod. red. J. Garbacika, Kraków 1964.
47.  „Studia z dziejów wsi małopolskiej w II połowie XVIII w.”, Książka i Wiedza 1957.
48.  Ślawski T., „ Produkcja i wymiana towarowa Biecza w XVI i XVII w.”, Rzeszów 1968.
49.  Ślawski T., „Z przeszłości garncarstwa w Bieczu”, [w:] „Polska sztuka ludowa” nr4, PAN 1961.
50.  Świstek Z., „Z dziejów rzemiosła jasielskiego”, Jasło2007.
51.  Udziela S., „Ziemia łemkowska przed półwieczem”, Lwów 1934
52.  Wyrozumski J., „Tkactwo małopolskie w późnym średniowieczu”, Warszawa 1972.
53.  „Wywiad z panem Więcko przeprowadzony 4 stycznia 1986 r. przez Harnasia, [w:] „Magury 05”, Warszawa 2005.
54.  Zatorska A., „O dziegciu”, [w:] „Magury82”, Warszawa 1982.
55.  „Ziemia biecka. Lud polski w powiatach gorlickim i grybowkim”, Sądecka Oficyna Wydawnicza 1994.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza