OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 17 września 2017

Z galicyjskich Gorlic. Cykl korespondencji prasowych z roku 1910 - część IV.

Zachowano pisownie oryginalną. Źródła u autorów.

Z galicyjskich Gorlic. Cykl korespondencji prasowych z roku 1910 - część IV.

Reprodukcja pocztówki z roku 1909,
wydanej nakładem A. Leckera.
Zbiory prywatne autorów.

Gorlice, 10 marca. ( Stosunki sanitarne. – Budowa gimnazyum. – Regulacya ulic. – Organizacya kupców).

               Kilka wypadków tyfusu i szkarlatyny, które od kilku tygodni już zaszły w mieście, powinny spowodować właściwe czynniki do zwrócenia baczniejszej niż dotychczas uwagi ma stosunki zdrowotne naszej gminy. Trzeba było aż dwóch wypadków zachorowania uczniów gimnazyalnych na szkarlatynę, aby zarządzić dezinfekcyę klas gimnazyum. A kiedyż w takim razie komisya sanitarna zaglądnie do budynków i urządzeń innych szkół, ludowych, wydziałowych, seminaryum prywatnego? Godzi się także zapyta ć, czy wobec panującej obecnie w mieście epidemii szkoły żydowskie, tak zwane „chedery”, znajdują się pod należytą kontrolą władz sanitarnych? Byłoby bardzo wskazem, aby przełożeństwo gminy wyznaniowej podjęło na nowo i zrealizowało wreszcie, poruszoną już raz myśl, wystawiena odrębnego budynku na pomieszczenie szkół żydowskich i oddzielenia ich od mieszkań prywatnych nauczycieli, t. zw. „mełamedów” . Leży to w interesie zarówno ludności żydowskiej, jak i ogółu mieszkańców miasta.
               Sprawa budowy gimnazyum posunęła się o krok naprzód. Wydział krajowy zezwolił bowiem gminie na zaciągnięcie pożyczki komunalnej, co umożliwi przystąpienie do budowy już z wiosną b.r. Budynek gimnazyalny oddany będzie do użytku rządowi przypuszczalnie za lat dwa, w roku 1912, to jest z chwilą otwarcia siódmej klasy gimnazyalnej.
               Z budową gimnazyum łączy się także kwestya tworzenia nowych ulic w nowej dzielnicy od ulicy Zielonej. Wobec braku planu regulacyjnego miasta, powstaje obawa możliwego spaczenia linii rozwojowej tej dzielnicy, zwłaszcza, że odstraszający w tym kierunku przykład, mamy z ulicy Jagiełły. Ogół oczekuje od magistratu energicznego domagania się planu regulacyjnego w wydziale powiatowym lub Wydziale krajowym ( w myśl noweli do ustawy z roku 1882).
             Wydział stowarzyszenia kupców i przemysłowców został przez starostwo rozwiązany,a komisarzem rządowym zamianowany kupiec p. Tadeusz Zgórek. Do rady przybocznej powołani pp. Nabłotny, dysponent sklepu Kółka rolniczego, oraz kupcy Miklaszewski, Korngold, i Birn.Gorlice, 18 marca. (Z ruchu umysłowego. Teatr).
            Uniwersytet ludowy im. Adama Mickiewicza rozwinął w ostatnim czasie nader ruchliwą działalność, do czego w znacznej mierze przyczyniło się nawiązanie stosunków z gronem profesorów gimnazyum gorlickiego. I tak prof. Kurczak wygłosił odczyt „O promieniach Rontgena”, prof. Dannenberg „O miastach w Polsce”, p. Długosz „O Tatrach i taternictwie”, zaś w niedzielę dnia 20 b.m. [ marzec] odbędzie się wykład popularny dr Przesmyckiego „ O gruźlicy”, z obrazami świetlnemi. Frekwencya słuchaczy, a zwłaszcza słuchaczek na wykładach stale się podnosi.
Przez dwa dni gościła u nas trupa lwowskiego teatru ludowego pod dyrekcyą p. Pilarskiego. Odegrano farsę francuską „Osiołkowi w żłobie dano”, oraz „Szczęście Frania”, Perzyńskiego i „Sędziów”, Wyspiańskiego. Powodzenie materyalne i sukces artystyczny, jaki ta trupa zawsze u nas znajduje , powinna zachęcić p. Pilarskiego do dłuższego pobytu w naszem mieście, którego publiczność żądna jest repertoaru o poważnej wartości literackiej.  
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza