OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

piątek, 19 czerwca 2015

A. Wójcik, Owczarstwo na Łemkowszczyźnie - artykuł prasowy z roku 1934.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Gorlice, w lipcu

           Na kursach rolniczo-oświatowych zorganizowanych w ubiegłym roku przez Krakowską Izbę Rolniczą na terenie Łemkowszczyzny, które cieszyły się dużą frekwencją i zainteresowaniem, miejscowa ludność górska zwróciła wykładowcom uwagę na hodowlę owiec, która niegdyś tu stała wysoko, a obecnie podupadła. Po wysłuchaniu dezyderatów sfer rolniczych  w tej sprawie i omówieniu ich na zjeździe delegatów w Krakowie, Krakowska Izba Rolnicza opracowała plan prac nad podniesieniem owczarstwa na Łemkowszczyźnie i zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa o kredyty na ten cel, po uzyskaniu których przystąpiła natychmiast do akcji zakreślonej na szeroką skalę o wielkiej doniosłości gospodarczej dla naszego Państwa.

Owce w zagrodzie strzyżone przez bacę.
Przedewszystkiem założono gniazda hodowlane owiec uszlachetnionej rasy półkarakuł i karakuł w Uściu Ruskiem, Klimkówce, Krempnej, Hałkowie, Żydowskiem, Świerkowej Ruskiej, Świątkowej, Świątkówce i Dusznicy na Łemkowszczyźnie. Również ubiegłej jesieni otwarto stacje kopulacyjne tryków wysokiej krwi, w tem dwa pepiniery pełnej krwi karakuł, w Klimkówce pow. Gorlice i Krasnem Potockiem pow. Nowy Sącz.
             Zorganizowane konkursy hodowli jagniąt pod opieką fachowych instruktorów wydały dobre rezultaty. Jagnięta otrzymane z konkursów stanowią materjał zarodowy do gniazd hodowlanych i są źródłem dochodu dla konkursistów, albowiem już pierwszym roku racjonalnej hodowli jagniąt za sztukę otrzymywali 35 zł. Zamiast ceny rynkowej 10 zł.
             Selekcję materjału hodowlanego przeprowadzano na wiosennych przeglądach jagniąt połączonych z licencją męskiego materjału. Około 1200 sztuk baranów nie nadających się na reproduktory, poddano bezpłatnej kastracji przez powiatowych lekarzy weterynaryji. Dzięki pozostałym do chowu skopom będzie się miało możność uzyskać w jesieni dobry materjał rzeźny o smacznem mięsie. Skoro lepiej się tuczy, a ponadto sama hodowla dużo zyskuje, bo sztuki nie nadające się do chowu są eliminowane, zaś wybitne sztuki pozostają jako reproduktory. (tryki). Konkursy mleczności przeprowadzone na halach mają na celu wyłowienie elity materjału żeńskiego celem poprawienia wydajności mleka miejscowej owcy. Celem zaś wiosennych i jesiennych konkursów strzyży jest zbadanie wartości i sortymentu okrywy u owcy górskiej ciemnej oraz jej wydajności. Próbki wełny po zbadaniu w Instytucie Wełnoznawczym w Warszawie według oceny są premjowane.  
             W związku ze zbytem skór Krakowska Izba Rolnicza urządziła w ciągu ubiegłej zimy kursy białoskórnictwa w Rychwałdzie pow. Gorlice i Piwnicznej pow. Nowy Sącz, które prowadził instruktor Bolesław Wroński. Projektowane też są kursy kroju i szycia kożuchów oraz kursy trykotarskie oparte na przemyśle chałupniczym celem zmniejszenia bezrobocia zimowego wśród Łemków.
            Bardzo ważnym dla rozwoju owczarstwa jest obecnie prowadzony na Podhalu kurs dla baców, na którym kandydaci na baców zapoznają się z racjonalną hodowlą owiec, uczą się przerabiać mleka owcze na bryndzę i serki oraz nabywają praktyczne wiadomości, jak budować bacówki i nawozić łąki i pastwiska górskie, aby uzyskać więcej paszy dla owiec. Nadmienić tu należy, że do nowowybudowanych bacówek Krak. Izba Rol. Daje bezpłatnie wewnętrzne urządzenie.
             Ostatnio w połowie lipca b.r. odbyło się w Rychwałdzie pow. Gorlice, gdzie znajduje się uprzywilijowana rzeźnia, zebranie delegatów Kół Hodowców Owiec Siokały w obecności delegatów Krak. Izby Rol. Inż. Stanisława Gruszczyńskiego, inż. Romana Leonharta, instruktora kursów białoskórniczych Bolesława Wrońskiego, pow. inst. rol. Inż. Klemensa Zdrazilka, T. Jodłowskiego i wielu innych, na którem po wygłoszeniu przez przybyłych referatów i dyskusji wybrano Komitet organizacyjny Spółdzielni zbytu mięsa i wyprawy skór w Rychwałdzie. Zbyt mięsa, kożuchów i wełny z całej Łemkowszczyzny jest zapewniony, a to dzięki zainteresowaniu się tą sprawą przez Ministerstwo Spraw Wojskowych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.
           Prace nad dalszem podniesieniem hodowli owiec i zwiększeniem stanu ilościowego pogłowia owczego nie ustają. W programie prac na najbliższą przyszłość znajdujemy: kurs przetwórstwa mleka owczego, przegląd i premjowanie owiec poszczególnych Kołach Hodowców, przeglądy propagandowe owiec w nowoobjętych gminach i przeznaczenie odpowiednich tryków reproduktorów do gniazd hodowlanych oraz założenie spółdzielni przeróbki mleka owczego i zbytu serków i bryndzy.
         

Adam Wójcik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza