OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

poniedziałek, 11 kwietnia 2022

Sławomir Mrozek, Wywiad ze Starostą Gorlickim, Marią Gubałą.


 Z cyklu „rozmowy niedokończone”, wywiad który przeprowadziłem

z Panią Marią Gubałą – Starostą Gorlickim


Sławomir Mrozek (SM) – Jest Pani starostą od 2018 r. To długi czas, który daje możliwość obserwacji jak zmienia się samorząd – czy rośnie w siłę czy wręcz przeciwnie – traci na znaczeniu?


Maria Gubała (MG) – Samorząd w Polsce ma już ponad 30 lat. To okres ogromnej pracy mieszkańców, jak i samorządów z regionów całej Polski. To był i wciąż jest czas samodzielnego decydowania o naszym najbliższym otoczeniu. Musimy pamiętać o tym, że to właśnie władze lokalne mają ogromny wpływ na podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców. Samorządy nie tracą na znaczeniu. Ich działalność widoczna jest niemal we wszystkich sferach życia. Począwszy od ochrony zdrowia, poprzez oświatę, inwestycje w infrastrukturze, budowę dróg i mostów, ochronę zabytków, na usługach typu kanalizacja czy transport publiczny skończywszy. Za tymi, jak i wieloma innymi działaniami stoi samorząd wraz z mieszkańcami.

Działalność samorządu przyczyniła się w dużej mierze do powstania społeczeństwa obywatelskiego, a mieszkańcy przekonali się, że zaangażowanie jednostki ma wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.


SM – Jak ocenia Pani poprzedni rok? Co udało się zrealizować, a czego, niestety, nie udało się dokonać ? Proszę o podsumowanie w kilku zdaniach.


MG – Obawiam się, że podsumowanie w kilku zdaniach będzie niemożliwe . Ten czas minął bardzo szybko i to było naprawdę pracowitych 12 miesięcy, wypełnionych setkami tematów i codziennym maratonem spotkań. Rok udanych inwestycji na wielu płaszczyznach. Zadania własne staraliśmy się realizować w sposób sprawny i oszczędny, podobnie jak i zlecone nam zadania rządowe.

Tak jak w poprzednich latach inwestowaliśmy w oświatę, zdrowie, infrastrukturę drogową, pomoc społeczną, bezpieczeństwo i walkę z bezrobociem. Proszę również pamiętać o tym, iż działania samorządu to nie tylko realizacja inwestycji. To również bieżąca praca wydziałów i powiatowych jednostek organizacyjnych, które wzorowo realizują ustawowe zadania przynależne powiatowi. Zacznijmy może od dwóch najbardziej wzorcowych inwestycji.

Przeprowadziliśmy modernizację i renowację I LO im. M. Kromera w Gorlicach, realizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj. Całkowity koszt inwestycji to kwota  – 8,8 mln zł., obejmująca także dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020  w wysokości ponad 4,7 zł. Modernizacja budynku liceum wpisuje się w projekt: Obszar „Starówka” - lokalne centrum naukowo – kulturalno – sportowo – rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic. Wnioskodawcą projektu było Miasto Gorlice, a partnerem Powiat Gorlicki. Oprócz tego projektu równolegle realizowaliśmy drugi projekt ze środków własnych (dostosowanie do wymogów ppoż. poprzez wydzielenie klatek schodowych) oraz wykonaliśmy szereg robót dodatkowych (oświetlenie części sportowej, zabezpieczenie przed ptakami, elewacja ściany czołowej sali gimnastycznej, likwidacje zbędnych elementów – wejścia do kotłowni, zsypu, balkonu, przyłącza gazowego etc.). Łączny koszt nakładów po zamknięciu wszystkich działań w I LO wyniósł ponad 9,6 mln zł.

Zagospodarowany został teren nad Klimkówka. Naszymi partnerami były Gminy: Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie, dofinansowanie otrzymaliśmy z UE i BP. Do użytku oddaliśmy 4,4 km ścieżek rekreacyjnych nad Klimkówką wraz z kładkami, przepustami, małą infrastrukturą. Po robotach dodatkowych ostateczny koszt inwestycji realizowanej przez Powiat Gorlicki wyniósł ponad 4 mln zł.

Ponadto rozpoczęliśmy modernizację budynków ZSZ im. K. Pułaskiego w Gorlicach oraz zadania z zakresu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymbarku i Kobylance.

Od początku kadencji podejmujemy wiele działań zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej. Rozbudowana została droga powiatowa Szymbark-Bystra-Szalowa wraz z budową nowego mostu, przebudowano drogi powiatowe Stróże-Polna-Łużna, Ropa-Wysowa Zdrój-Blechnarka-Granica Państwa, Kwiatoń-Regietów-Smerekowiec w Kwiatoniu, Skwirtnem i Regietowie, ustabilizowano osuwisko w ciągu drogi powiatowej Ropa-Wawrzka-Florynka.

Nasz Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, mówiąc kolokwialnie „działa pełną parą”. W ub.r. zostało zgłoszonych 5596 prac geodezyjnych, do zasobu przyjęto 5108 dokumentacji, zrealizowano 3124 zamówienia dotyczące udostępniania danych z zasobu, zaktualizowano cyfrowa mapę zasadniczą i dokonano 2966 zmian, w wyniku których wprowadzono 736 098 obiektów do baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Niezwykle istotnym jest, iż w ub. roku zakończyliśmy tworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT dla całego powiatu.

Nie możemy również zapominać o scaleniach. A przypomnę, że Powiat Gorlicki należy do czołówki samorządów realizujących scalenia w Małopolsce. Prowadzono trzy postępowania scaleniowe dla wsi: Racławice, Sękowa, Rożnowice. W obrębie Racławice zakończył się II etap prac scaleniowych. W dalszej kolejności realizowane będzie zagospodarowanie poscaleniowe. Kwota realizacji tego zadania to prawie 7,4 mln zł. W Sękowej zakończone zostały prace scaleniowe I i II etapu i dokonano odbioru końcowego prac. W przypadku Sękowej mówimy o kwocie ponad 13,5 mln zł. W Rożnowicach zakończone zostały prace scaleniowe I etapu i dokonano końcowego odbioru prac geodezyjnych. Kwota realizacji tego zadania to ponad 14 mln zł. Ponadto w 2021 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na realizację scalania na obiekcie Siary w gminie Sękowa.


SM – Pani Starosto, jaki będzie rok 2022 dla powiatu gorlickiego ?


MG – Na dzień dzisiejszy, po prostu nie wiem. Spotkajmy się pod koniec grudnia, wówczas odpowiem na pytanie: Jaki był rok 2022? 


SM – Ile wynosi budżet powiatu gorlickiego na 2022 r.? Jakie są jego najmocniejsze strony, a jakie najsłabsze?


MG – Zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu Gorlickiego uchwałą, dochody budżetu na 2022 rok zaplanowano w wysokości 126 mln zł, a wydatki w wysokości ponad 133,6 mln zł. Niedoszczelnienie budżetu wynika z ograniczenia subwencji jak i udziału w PIT. To z kolei przełożyło się na ograniczenie wydatków budżetowych. Muszę jednak podkreślić, że budżet na rok 2022 zabezpiecza środki na kontynuację wieloletnich przedsięwzięć majątkowych i bieżących.


SM – Jakie kluczowe inwestycje czekają nas w tym roku?


MG: Z pewnością dalsze prace na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisów ppoż., remoncie sali gimnastycznej oraz pracowni warsztatów szkolnych wraz zapleczem sanitarno-higienicznym. Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla SOS-W w Szymbarku i Kobylance celem dostosowania obu ośrodków do przepisów dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Dostępna Szkoła”. W ramach tego zlecenia zostanie również opracowana dokumentacja na budowę sali sportowo-rehabilitacyjnej przy SOS-W w Kobylance.

Nadal trwają prace w internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej, budowana jest tu winda wewnętrzna dla uczniów z niepełnosprawnościami. W planach mamy również przebudowę internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach, zadanie to będzie realizowane w latach 2022-2023. Obecnie posiadamy już pełną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

Zarząd Powiatu podczas lutowego posiedzenia zadecydował o złożeniu wniosku na przebudowę internatu przy ZS Nr 1 oraz budowę sali sportowo-rehabilitacyjnej w Kobylance do Polskiego Ładu w ramach edycji III.

Priorytetowymi zadaniami Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru jest dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN). W bieżącym roku pozostała nam do wykonania modernizacja 5 obrębów ewidencyjnych w ramach aktualnie realizowanego projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego” RPO WM 2014-2020. Po zakończeniu tego projektu we wrześniu br. do utworzenia komputerowych baz Egib pozostanie 47 obrębów ewidencyjnych.

Na bieżąco prowadzona jest modernizacja zasobu geodezyjnego.

Wspominałam o złożonym w ubiegłym roku wniosku o przyznanie pomocy na realizację procesu scalania na obiekcie Siary. Umowa z Marszałkiem Województwa Małopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania pn.”Scalanie gruntów wsi Siary, gmina Sękowa, powiat gorlicki” jest już przygotowana do podpisu. Opiewa ona na kwotę prawie 8,2 mln zł.SM – Jak ocenia Pani współpracę z Burmistrzem Miasta Gorlice?


MG: Nasza dobra współpraca – mam na myśli burmistrzów i wójtów powiatu gorlickiego – nie wynika z tego, że jesteśmy na siebie „skazani” ale z faktu, że działamy na rzecz naszych mieszkańców. Z powodzeniem realizujemy inwestycje, które są dowodem na to, że synergia w działaniach jest jak najbardziej pożądana. Przykładem niech będzie wspomniana wcześniej rewitalizacja starówki w Gorlicach, remont starodroża w Bieczu czy przebudowa drogi powiatowej Siedliska-Siedliska. Partnerstwo w realizacji inwestycji jest warunkiem sine qua none dalszego rozwoju na wszystkich szczeblach administracji, od samorządu gminnego przez powiat, na wojewódzkim skończywszy.


SM – Jak ocenia Pani sytuację oświaty w powiecie? Czy w perspektywie kilku lat grozi nam zamknięcie lub połączenie niektórych szkół ponadpodstawowych?


MG: Zadania Powiatu w zakresie oświaty, w tym prowadzenie szkół ponadpodstawowych i innych placówek oświatowych realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Świadczą o tym wyniki kontroli NIK, dotyczącej finansowania przez Powiat Gorlicki zadań oświatowych w latach 2017-2021. NIK nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych w powyższym zakresie, uznając tym samym, iż przedmiotowe zadania Powiat wykonuje bez zarzutu.

Sytuacja oświaty w Powiecie Gorlickim wydaje się być stabilna. Wydłużenie cyklu kształcenia w liceach ogólnokształcących i technikach o jeden rok spowodowało zwiększenie liczby uczniów szkół do ok. 4200. Taka sytuacja utrzyma się przez najbliższych kilka lat. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że niż demograficzny, którego skutki odczujemy w późniejszej perspektywie, może doprowadzić do zmian organizacyjnych, w tym również dotyczących sieci szkół.

SM – Pani Starosto, ile wynosi dotacja oświatowa dla szkół ponadpodstawowych w powiecie na 2022 r. ? Czy jest ona większa niż w poprzednim roku?


MG: Na zadania z zakresu edukacji samorządy otrzymują subwencję oświatową. Ustalona wstępna kwota subwencji na 2022 r. wynosi 50.929.901 zł i jest niższa niż w roku 2021 r., kiedy to wyniosła 51.356.898 r. Bardzo liczymy, iż ostateczna kwota, którą poznamy na przełomie lutego i marca, okaże się wyższa, gdyż istnieje duży niedobór środków w stosunku do zaplanowanych wydatków. Z niedoszacowaniem subwencji oświatowej, która nie zabezpiecza wszystkich kosztów realizacji zadań oświatowych, mamy zresztą do czynienia już od kilku lat. Luka ta sukcesywnie się powiększa.


SM – W powiecie gorlickim mamy wiele zabytków dotyczących różnych okresów historii – na naszym terenie jest ponad 90 cmentarzy wojennych z I wojny światowej. Główne cmentarze (reprezentatywne) są co jakiś czas remontowane, natomiast gorzej wygląda sytuacja z pozostałymi nekropoliami wojennymi - takimi jak np. cmentarz wojenny nr 105 Biecz-Harta, który niszczeje. Czy jest szansa żeby w najbliższej przyszłości to się zmieniło?


MG: Opieka nad cmentarzami wojennymi jest zdaniem rządowym. Wojewoda powierza gminom wszelkie prace związane z utrzymaniem i rewitalizacją oraz renowacją tych obiektów, przekazując jednocześnie środki na ten cel.


SM – Podobnie rzecz się ma z zabytkowymi kapliczkami, które prawdopodobnie za niedługo znikną z naszego krajobrazu. Czy jest szansa żeby je uratować?


MG: Osoby władające lub będące właścicielami kapliczek wpisanych do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków mogą starać się o dotację na ich odnowienie. Środki na ten cel są przyznawane przez instytucje państwowe np. Ministra Kultury lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także jednostki samorządu terytorialnego tj. samorządy województwa, powiatu i gminy. W przypadku kapliczek nie posiadających wpisu do rejestru lub ewidencji zabytków, jednostki samorządu mogą korzystać z jedynego w Polsce programu grantowego pn. „Kapliczki Małopolski”, współfinasowanego przez samorząd województwa małopolskiego.

SM – Rok 2022 – decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, jest rokiem Ignacego Łukasiewicza (200. rocznica urodzin i 140. rocznica śmierci), w związku z tym, w jaki sposób powiat zamierza włączyć się w tę piękną rocznicę ?


MG: Planujemy wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicz w Gorlicach. Będą to m.in. Kongres Naftowy, konkurs plastyczny i fotograficzny oraz happening organizowany w Gorlicach. Ostateczny harmonogram obchodów zostanie ustalony przy uwzględnieniu własnych środków oraz możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych.


SM – Przejdźmy do pytań dotyczących sfery prywatnej – Pani Starosto, jak spędza Pani wolny czas?


MG: Jak tysiące pracujących kobiet, przeważnie w domu, lub na działce, bo tam zawsze jest coś do zrobienia. Przyznaję, że wcześniej, gdy pracowałam na stanowisku Koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, miałam więcej czasu, byłam w drużynie reprezentującej Starostwo Powiatowe w Międzynarodowych Mistrzostwach Samorządowych. Startując w różnych dyscyplinach takich jak tenis, badminton, speedminton, strzelanie oraz pływanie potrafiłam zdobyć cenne punkty dla naszej drużyny. Oczywiście w kategorii 40+  . Obecnie mam mniej czasu z racji obowiązków służbowych, niemniej jednak staram się żyć aktywnie. Czynnie uprawiam pływanie i dlatego z utęsknieniem czekam na zakończenie remontu i modernizacji gorlickiej pływalni. Kiedy mam czas, jeżdżę również na rowerze.

Jestem żoną, matką i szczęśliwą babcią, więc cieszy mnie każda chwilą spędzona z moimi najbliższymi. To oni dają mi siłę w ciężkich chwilach, wspierają ciepłem, dobrym słowem i miłością. I to moje największe szczęście.


SM – Jakie są Pani ulubione książki? Jakich autorów poleciłaby Pani Naszym czytelnikom?


MG: Jako babcia, ostatnio jestem na etapie bajek dla dzieci. Na tapecie więc jest ”Pucio” i jego przygody autorstwa Marty Galewskiej-Kustra oraz cała seria o „Kici Koci” Anity Głowińskiej , których moje wnuki bardzo lubią. No i oczywiście klasyka, czyli „Czerwony Kapturek”, „Jaś i Małgosia”, „Kopciuszek”, itp.

Jeśli chodzi o mnie, to najchętniej sięgam po biografie - biografie kobiet. Polecam „Szymborska. Znaki szczególne” Joanny Gromek-Illg. To wspaniały portret kobiety obdarzonej wyjątkowym poczuciem humoru, ekscentrycznej, a jednocześnie przepełnionej melancholią. Obecnie czytam autoryzowaną biografię „Margaret Thatcher” autorstwa Charlesa Moore`a. Fascynująca książka.


SM – Proszę dokończyć - w wolnych chwilach słucham...


MG: Moje hobby to śpiew i taniec. Śpiewam w chórze parafialnym w Kobylance. Ponadto śpiewam i tańczę w zespole folklorystycznym „Beskidy” z Dominikowic. Muzyka jest ze mną na co dzień, a to czego słucham w danej chwili zależy od mojego nastroju. Raz jest to coś spokojnego, relaksującego, innym razem dynamicznego. Czy to podczas jazdy samochodem, domowych porządków, gotowania obiadu, czy pieczenia chleba. Kiedy widzę się z moimi wnukami, to po całym dniu zabawy, najchętniej zasypiają przy kołysankach babci 


SM – Pani Starosto, na koniec naszego wywiadu – Czego życzyłaby Pani czytelnikom Kwartalnika Gorlickiego, którego jubileuszowy nr 100 przypadnie w marcu br. oraz mieszkańcom powiatu gorlickiego na 2022 r.?


MG: Optymizmu i siły, by pokonywać trudności. Odwagi i intuicji przy podejmowaniu decyzji. Szacunku i wiary w drugiego człowieka. Mądrości i rozwagi, by odróżniać dobro od zła, prawdę od kłamstwa i miłość od nienawiści.


SM – W imieniu czytelników dziękuję serdecznie za rozmowę. Życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym !


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza