OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 3 stycznia 2021

Regulamin konkursy Historia regionu w postaciach zapisana

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Historia regionu w postaciach zapisana (zwanym dalej “Konkursem”), jest Regionalny Serwis Historyczny Z Pogranicza.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Księgarnia Mieszko z Gorlic.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com//zpograniczapl (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują organizatorzy.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;


§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami są:

- nagroda główna: książka K. Janicki, Żelazne damy, wyd. Znak

- nagroda druga: książka Poczet królów i książąt polskich, wyd. Dragon

- nagroda trzecia:  książka Bobowa, miasto św. Zofii

 

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Z Pogranicza.

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com//zpograniczapl

2. Konkurs trwa od dnia 5 stycznia 2020 do 15 stycznia 2020.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W ciągu dziesięciu dni na profilu Organizatora /zpograniczapl/ codziennie około godz. 19 będzie pojawiać się jedno z pytań konkursowych na które Uczestnik może odpowiedzieć w wiadomości prywatnej na Facebooku na skrzynkę odbiorczą Z Pogranicza. Aby odpowiedź była ważna w komentarzu pod postem należy napisać słowo „Gram”.  Odpowiedzi i komentarze należy napisać najpóźniej do czasu opublikowania odpowiedzi na pytanie. W przypadku pytania ostatniego będzie to czas 24-godzin. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnikowi przyznawany jest jeden punkt. Maksymalnie będzie można uzyskać 10 punktów za 10 poprawnych odpowiedzi.

a. Zwycięzcą konkursu i zdobywcą głównej nagrody okaże się osoba, która zgromadzi największą ilość punktów. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez kilku graczy decydował będzie najkrótszy łączny czas udzielenia odpowiedzi od zadanego pytania. Za czas odpowiedzi uznawany jest czas przesłania odpowiedzi na skrzynkę odbiorczą Z Pogranicza.

b. Jeżeli czas odpowiedzi również będzie identyczny o kolejności zadecyduje losowanie.

c. Miejsca drugie i trzecie będą przyznawane analogicznie w kolejności zdobywanych punktów, biorąc pod uwagę te same kryteria co w punkcie a i b.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie organizatora pod adresem http://z-pogranicza.pl

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie powyższego regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi najpóźniej do 7 dni od zakończenia konkursu, tj. od daty minięcia terminu odpowiedzi na ostatnie pytanie

5. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na profilu Z pogranicza

6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - www.facebook.com//zpograniczapl wiadomości prywatnej z następującymi danymi oraz informacją o sposobie odbioru nagrody ( odbiór osobisty czy wysyłka):
a. imię i nazwisko

b. adres do wysyłki ( w przypadku wyboru opcji wysyłki)

7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

8. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

9. Nagrody będzie można odebrać osobiście w Księgarni Mieszko w Gorlicach, możliwa jest wysyłka po wcześniejszym zgłoszeniu do Organizatora. Nagrody zostaną wysłane wówczas na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. 

10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

11. Wysyłka nagród możliwa jest tylko na terenie Polski.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych 
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, 
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów 
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.


§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Z Pogranicza Historia Regionu w postaciach zapisana.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2020 r. i obowiązuje do 5 lutego 2020 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: z-pogranicza.pl

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: z-pogranicza.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza